LEJEBETINGELSER

Det lejede boxrum

Ved leje af boxrum forbeholdes lejer retten til at opbevare tørt gods i boxrummet og ikke andre steder på matriklen. Lejer har ingen afståelsesret og må ikke fremleje boxrummet til andre.

ANVENDELSE

Følgende må ikke opbevares i boxrummet: eksplosivt og brandfarligt gods, brandfarlige væsker, akkumulatorer og diverse trykflasker. Maskiner og motorer skal være tømt for olie, benzin og lignende væsker. Batterier skal afmonteres elektriske apparater. Mad, planter og ildelugtende produkter må ikke opbevares. Dyr må ikke opbevares i boxrummet. Skadeligt eller miljøfarligt gods må ikke opbevares. Tredjemands gods må ikke opbevares i boxrummet. Tredjemand må ikke benytte boxrummet uden udlejers skriftlige tilladelse. Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i boxrummet forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende boxrum. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejers opbevaring af genstande i boxrummet forårsager skade på udlejers ejendom.

FÆRDSEL PÅ MATRIKLEN

Ifølge brandforebyggelses regulativet må der under ingen omstændigheder efterlades genstande mv. i gangarealer, vindfang eller udendørs på matriklen.

BETALING OG REGULERING

Lejen betales månedsvis forud og forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Lejer modtager ikke særskilte lejeopkrævninger. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning. Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til boxrummet bliver spærret. Spærringen udløser et gebyr på kr. 100, der forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til boxrummet. Hvis lejen ikke tilmeldes PBS pålægges et faktureringsgebyr. Ved for sen betaling beregnes morarente med 5 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Overdrages et skyldigt beløb til inkasso, forpligtes lejer til at afholde alle omkostninger i forbindelse hermed. Hvert år den 1. januar forhøjes den månedlige leje med 3% uden særskilt varsel. Dette reguleres ud fra den gældende leje. Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.

OPSIGELSE

Lejeaftalen skal fra lejers side opsiges skriftligt senest den 15. i en måned til ophør ved udgangen af en kalendermåned. Udlejer kan opsige lejemålet med seks måneders forudgående skriftlig varsel til den første i en måned.

FRAFLYTNING

Ved lejemålets ophør skal boxrummet ryddes og rengøres og efterfølgende stå i samme stand som ved overtagelsen. Såfremt ovenstående ikke er tilfældet på ophørstidspunktet, er udlejer berettiget til at istandsætte boxrummet for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden samt leje for hele den kommende måned. Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtelse, må udlejer tømme og rengøre boxrummet for lejers regning. Lejer forpligter sig til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum 300,- kr. Udlejer afgør, om de efterladte genstande i boxrummet skal bortskaffes.

LEJERS ADGANG

Lejer har adgang til boxrummet i den angivne åbningstid. Udlejer er berettiget til uden varsel at ændre den angivne åbningstid. Lejers adgang til boxrummet foregår via dør eller automatisk port ved brug af nøgle og unik adgangsbrik. Tab eller lignende ifølge af svigt ved dør eller port kan ikke gøre udlejer erstatningsansvarlig. Ved lukketid tilkobles alarmsystemet automatisk, hvorfor lejer ikke må opholde sig på stedet herefter.

FORSIKRING

De opbevarede genstande i boxrummet er ikke omfattet af udlejers forsikring. Lejer er selv forpligtet til at tegne forsikring omhandlende de opbevarede genstande.

MISLIGHOLDELSE

Er lejen forsinket mere end 8 dage, har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til boxrummet. Udlejer har ret til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel, at opsige lejemålet. Opsiger eller ophæver udlejer lejemålet, er lejer forpligtet til at betale leje indtil boxrummet er tømt, ryddet og rengjort og afleveret i ulåst stand. Hvis misligholdelse i henhold til lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten er sikkerhed for dækning af ethvert krav samt rimelige omkostninger, som udlejer må have mod lejer i forbindelse med misligholdelse. Genstande i boxrummet er overgivet til lejer som håndpant på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, herunder som sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer. Lejer giver udlejer uigenkaldelig fuldmagt til på bedste vis at bortsælge de i lejemålets værende genstande på tidspunktet for udlejers spærring af boxrummet. Pengebeløb fra salget bruges til at dække ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer. Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav, ikke er indbetalt inden udløbet af den påkrævet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter betalingsfristens udløb, med mindst 3 ugers forudgående varsel, har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt med mindre enhver forfalden ydelse i lejeforholdet er udlignet.

UDLEJERS ADGANG OG OPSYN

Opbevaring af genstande i boxrummet er for lejers egen regning og risiko. Udlejer er på intet tidspunkt ansvarlig for, om lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk m.v. Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til boxrummet, hvis forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til boxrummet efter 8 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af boxrummet.

I ØVRIGT

Ændringer af adresse, telefonnumre, mailadresser m.v. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejers oplyste adresse, er altid bindende for lejer. Det er forbudt at henkaste affald eller lignende på matriklen. Ligeledes er det forbudt at fjerne løsdele/løsøre fra matriklen. Hunde og dyr må ikke medbringes i hverken boxrummet eller på matriklen.

Med venlig hilsen

Tombox.dk

Smedevej 16, 9500 Hobro

4019 3499

info@tombox.dk